ВЕЩНО ПРАВО И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” има солиден процесуален и практически опит в тази правна материя и предоставя консултации по всякакви въпроси и казуси в сферата на вещното право, строителството и пазара на недвижими имоти. Дружеството има дългогодишно ползотворно сътрудничество с български и чуждестранни инвеститори и частни лица.
Image
Екипът на дружеството предоставя експертно правно обслужване и предлага пълен пакет от юридически услуги за физически и юридически лица, свързани с вещните права и тяхната защита, включително свързани с:
 • Договори за строителство и довършителни работи
 • Строително-инвестиционни проекти, подробни устройствени планове, разрешения за строеж, строителни книжа
 • Финансиране и кредитиране при покупко-продажба на недвижими имоти
 • Ипотеки
 • Консултации при търсене на подходящи недвижими имоти за частни и инвестиционни цели
 • Проучване на недвижими имоти и изготвяне на становища за статут, режим, тежести, данъчни задължения, конкуренция на права
 • Консултации по данъчни въпроси, свързани с недвижими имоти
 • Учредяване на право на строеж, вещни права, пристрояване, надстрояване, право на ползване, право на преминаване, сервитутни права
 • Предварителни договори при сделки с недвижими имоти
 • Промяна на статут на недвижим имот
 • Изготвяне на завещания, оспорване на завещателни разпореждания
 • Придобиване по наследство и уреждане на отношения със сънаследници
 • Доброволна и съдебна делба
 • Съсобственост и прекратяване на съсобственост
 • Узаконяване на собственост
 • Управление на етажна собственост
 • Действия по управление на недвижими имоти
 • Придобиване на държавни и общински имоти
 • Придобиване по давност, приращение, чрез публичен търг и публична продан
 • Възстановяване на собственост
 • Концесии
 • Отдаване под наем на недвижими имоти
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Вписване и отбелязване на актове и заличаване на вписвания
 • Представителство в преговори за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи
 • Представителство по разпоредителни сделки
 • Съдействие при реализиране на сделките пред нотариус
 • Застраховане на недвижими имоти
 • Индивидуални консултации относно всякакви други казуси, свързани с вещни права
 • Защита правото на собственост пред съда

Доброто познаване на актуалната нормативна уредба и съдебна практика, солидният опит и комуникативността на екипа на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” са основен фактор при всички успешно реализирани сделки и начинания и причина за много на брой доволни клиенти, потърсили правно съдействие по въпроси в сферата на вещното право.

ПУБЛИКАЦИИ

В чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) е заложено, че  “Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.”. Това правило е закрепено и доразвито и в Конституцията на Република България...
Какво се случва, ако лице счита себе си за собственик на определен недвижим имот, а не притежава нотариален акт, с който да се легитимира? Отговорът на правото е, че това лице може да се снабди с констативен нотариален акт за собственост, който да уд...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.