СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Екипът на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” е на разположение да Ви съдейства по всякакви въпроси, свързани с приложението на законодателството в сферата на семейното и наследственото право.
Image
Предоставяме правни консултации и услуги, свързани с:
 • Изготвяне на брачни договори
 • Развод по исков ред
 • Развод по взаимно съгласие
 • Уреждане на имуществени отношения при и след развод
 • Съдействие относно присъждане и упражняване на родителски права
 • Ограничаване, лишаване и възстановяване на родителски права
 • Претендиране и получаване на издръжка - първоначално определяне и промяна на размера
 • Съдействие при неплащане на издръжка
 • Установяване и оспорване на произход
 • Припознаване и оспорване на припознаването
 • Разрешения за напускане на страната от малолетни и непълнолетни лица
 • Разрешения за разпореждане с имущество на непълнолетно или малолетно лице
 • Пълно и непълно осиновяване
 • Уреждане на отношения, свързани с настойничество и попечителство
 • Наследяване по закон и по завещание
 • Приемане и отказ от наследство
 • Приемане на наследство под опис
 • Изготвяне и обявяване на завещание
 • Отмяна и недействителност на завещателни разпореждания
 • Предявяване на искове за възстановяване на накърнена запазена част от наследство
 • Извънсъдебна и съдебна делба на наследствено имущество
 • Възстановяване на запазена част
 • Представителство при преговори
 • Изготвяне на необходимите документи и съдействие при събиране на доказателства, необходими за съдебен процес
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции
Екипът на дружеството е готов да предложи ефективни и компетентни съвети за конкретно поставения от Вас казус, като защитава неприкосновеността на личната сфера и семейните отношения при спазване на дискретност и високо ниво на професионализъм.

ПУБЛИКАЦИИ

Пламена Янчева
22 Април 2021
Съгласно чл. 13 от Семейния кодекс (СК) ,,Съпрузите имат равни права и задължения в брака”. Тази разпоредба е императивна и това е принцип, от който нито един от съпрузите не може да се отклонява по време на действие на брака. Но могат ли съпрузите д...
Темата относно еднополовите бракове е широко дискутирана през последните години. Съюзът между двама души от един и същи пол е легализиран в двадесет и девет държави в света. Държави членки на ЕС, признаващи еднополовите бракове, са: Австрия, Белгия, ...
Светлана Георгиева
08 Февруари 2019
На 06 февруари 2019 г Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс.Една от промените е свързана с увеличение на наказанията за родители, които не изпълняват съдебно решение за упражняване на родителските права и режим на контакт с детето. Те...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.