ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Адвокатско дружество ,,Георгиева и Джутев” предлага правна защита и съдействие по всякакви въпроси, свързани с облигационното право.
Висококвалифицираният екип на Адвокатско дружество ,,Георгиева и Джутев” предоставя консултации на физически и юридически лица, свързани с упражняване и защита на права, преговори и сключване на договори, процесуално представителство или извънсъдебно уреждане на облигационни правоотношения и спорове. Можете да разчитате на нашето експертно становище и цялостно съдействие при:
Image
 • Преддоговорни отношения - представителство и преговори при сключване на договори
 • Due diligence (предварителен анализ и надлежна проверка)
 • Изготвяне и сключване на предварителни договори
 • Обявяване на предварителен договор за окончателен
 • Анализ, съставяне, изменение, редактиране и допълване на всякакви видове договори
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Изготвяне на договори за покупко-продажба, изработка, заем, поръчка, влог
 • Съставяне на договори за наем, аренда и дарение
 • Уреждане на правоотношения, свързани с поръчителство, ипотека, прехвърляне на вземане (цесия)
 • Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане
 • Издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове
 • Събиране на вземания и прихващане на насрещни задължения
 • Изготвяне на нотариални покани
 • Получаване на обезпечителни заповеди
 • Учредяване и вписване на гаранции и обезпечения по договори
 • Претендиране на обезщетения за причинени имуществени и/или неимуществени вреди
 • Съдебно и извънсъдебно уреждане на правоотношения, свързани с неоснователно обогатяване
 • Обявяване на действия и договори на длъжник за недействителни спрямо негов кредитор (Павлов иск)
 • Разваляне и прекратяване на договори
 • Унищожаване на сделки и договори, сключени от недееспособни или сключени при грешка, заплашване, измама или крайна нужда
 • Установяване на нищожност на сделки и договори
 • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове
 • Процесуално представителство и правна защита по облигационни спорове в съдебни и арбитражни производства
Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” гарантира Вашите интереси и тяхната ефективна защита във всички етапи от развитието на едно облигационно правоотношение.

ПУБЛИКАЦИИ

С решение по тълк. дело № 3/2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховен касационен съд даде отговор на още два въпроса, решавани противоречиво в съдебната практика. Те са свързани с реда на погасяване на парични задължен...
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с Тълкувателно решение № 4/2017 от 11 март 2019 г., с което разтълкува шест спорни въпроса, свързани с принудителното изпълнение.На първо място, сп...
С решение по тълк. дело № 1/2018 г. Търговската колегия на Върховен касационен съд даде отговор на спорни за съдебната практика въпроси, произтичащи от производството по искове за прогласяване нищожността на договори за застраховка „Гражданска отгово...

АДРЕС

„Николай Хайтов“ № 8А, вх. Б, ет, 4, офис 6, 1113, София
Телефон: 
02 9832187

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2020. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени. Изработено от CMS България