ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Динамиката на търговските отношения и комплексната нормативна  уредба в тази сфера изискват професионални умения, солидни познания и богат опит за създаване на експертни правни решения. Базирайки се на положителните отзиви на нашите клиенти, ние от Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” смеем да твърдим, че притежаваме тези качества и сме винаги на разположение за успешното разрешаване на всеки казус.
Разнообразните и често иновативни начинания на клиентите ни в отделните икономически сфери мотивират задълбочаването на познанията на нашия екип в националната и международноправната уредба, съдебната практика и спецификите на всеки бизнес.
Желанието за предоставяне на ефективни и адаптивни правни решения  са нашата мотивация за търсене на най-подходящите начини за преодоляване на всяко предизвикателство.
Предоставяме широк спектър от услуги в сферата на търговското и корпоративното право, независимо от предмета, мащаба и териториалния обхват на всеки бизнес.
Image
 • Учредяване на търговски дружества
 • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза
 • Консултации за стартиращи предприятия (стартъпи)
 • Откриване на клонове
 • Регистриране на търговски представителства
 • Изготвяне на документи и заявяване на вписвания в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
 • Прехвърляне на дялове и акции
 • Промени в правната форма
 • Увеличаване и намаляване на размера на капитала
 • Вливания, сливания и придобивания
 • Съвместни дружества
 • Регламентиране правата и задълженията на съдружници и акционери
 • Търговски сделки и споразумения
 • Търговски обезпечения и гаранции, особени залози, ипотеки
 • Концесии и обществени поръчки
 • Текущо правно обслужване и съдействие
 • Правен анализ и оптимизация на вътрешни процеси
 • Правни консултации и съдействие по регистрационни, лицензионни, данъчни, трудови и регулаторни въпроси
 • Процедури по несъстоятелност и ликвидация
 • Представителство пред органи и институции
Всеки бизнес неминуемо се сблъсква със събития, налагащи намесата на корпоративен адвокат, който да защити и гарантира неговите интереси, активи и бъдеще. В съвместната ни работа приоритетна задача на нашия екип е да се запознаем с поставените от клиентите цели и да изследваме потенциалните предизвикателства и проблеми. Това ни дава възможност да извършим задълбочен и обстоен анализ на фактите и приложимата нормативна база и да предложим най-ефективното и адекватно решение.  Така нашите клиенти могат да се фокусират върху следващото си бизнес начинание.

ПУБЛИКАЦИИ

Пламена Янчева
16 Август 2021
Лихвата е възнаграждение, което длъжникът на пари (или заместими вещи) трябва да престира на своя кредитор. Задължението за лихва е акцесорно задължение, тъй като предпоставя наличността на друг главен дълг. Когато става дума за лихва при търговските...
24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормати...
Общественият фокус към естеството и разпространението на Covid 19, и промените, които настъпиха в живота на всеки по време на обявеното на 13 март 2020 г извънредно положение в България сякаш изместиха акцента от една много сериозна задача пред голям...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2023. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.