ТЪРГОВСКО И КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Динамиката на търговските отношения и комплексната нормативна  уредба в тази сфера изискват професионални умения, солидни познания и богат опит за създаване на експертни правни решения. Базирайки се на положителните отзиви на нашите клиенти, ние от Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” смеем да твърдим, че притежаваме тези качества и сме винаги на разположение за успешното разрешаване на всеки казус.
Разнообразните и често иновативни начинания на клиентите ни в отделните икономически сфери мотивират задълбочаването на познанията на нашия екип в националната и международноправната уредба, съдебната практика и спецификите на всеки бизнес.
Желанието за предоставяне на ефективни и адаптивни правни решения  са нашата мотивация за търсене на най-подходящите начини за преодоляване на всяко предизвикателство.
Предоставяме широк спектър от услуги в сферата на търговското и корпоративното право, независимо от предмета, мащаба и териториалния обхват на всеки бизнес.
Image
 • Учредяване на търговски дружества
 • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза
 • Консултации за стартиращи предприятия (стартъпи)
 • Откриване на клонове
 • Регистриране на търговски представителства
 • Изготвяне на документи и заявяване на вписвания в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ
 • Прехвърляне на дялове и акции
 • Промени в правната форма
 • Увеличаване и намаляване на размера на капитала
 • Вливания, сливания и придобивания
 • Съвместни дружества
 • Регламентиране правата и задълженията на съдружници и акционери
 • Търговски сделки и споразумения
 • Търговски обезпечения и гаранции, особени залози, ипотеки
 • Концесии и обществени поръчки
 • Текущо правно обслужване и съдействие
 • Правен анализ и оптимизация на вътрешни процеси
 • Правни консултации и съдействие по регистрационни, лицензионни, данъчни, трудови и регулаторни въпроси
 • Процедури по несъстоятелност и ликвидация
 • Представителство пред органи и институции
Всеки бизнес неминуемо се сблъсква със събития, налагащи намесата на корпоративен адвокат, който да защити и гарантира неговите интереси, активи и бъдеще. В съвместната ни работа приоритетна задача на нашия екип е да се запознаем с поставените от клиентите цели и да изследваме потенциалните предизвикателства и проблеми. Това ни дава възможност да извършим задълбочен и обстоен анализ на фактите и приложимата нормативна база и да предложим най-ефективното и адекватно решение.  Така нашите клиенти могат да се фокусират върху следващото си бизнес начинание.

ПУБЛИКАЦИИ

В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-1/06.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) към Министерство на правосъдието. Публичният електронен регистър по ч...
По своята същност арбитражът е форма на алтернативно разрешаване на спор, при която се възлага на трета страна да реши всички или някои от породените между страните спорове относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. Договорът за ...
За трета поредна година Патентното ведомство, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, обявява стартирането на възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства за малки и средни предприятия.  Фондът за малки и сре...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.