Важните промени в ЗАНН в сила от 23 декември 2021 година

judgment-682379_20220104-151300_1

В Държавен вестник, бр. 109 от 22.12.2020 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който влезе в сила от 23.12.2021 г. Промените, които се предвиждат, са съществени. Тяхната цел е да осъвременят правната уредба в съответната област. Ето защо те са насочени към добавяне на нови институти, промяна на стари такива, както и удължаване на някои срокове. Част от по-важните изменения и допълнения, без претенции за изчерпателност, са предмет на настоящото изложение.

Безвъзмезден труд в полза на обществото 

До този момент, на основание чл. 13 в ЗАНН бяха познати следните административни наказания: обществено порицание, глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Нoвовъведената ал. 2 на чл. 13 обаче предвижда нов вид административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото. Въз основа на този текст за административно нарушение, извършено повторно или на системно извършване, може да се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се налага самостоятелно или едновременно с друго от вече предвидените наказания по ал. 1.

Съгласно новия чл. 16а безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания. Продължителността на наказанието  безвъзмезден труд в полза на обществото не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Акт за установяване на административно нарушение

Към вече съществуващия чл. 37 от ЗАНН се добавят две нови алинеи, според които не може да съставя акт за установяване на административно нарушение лице, което е:

  • пострадало от нарушението или е съпруг или роднина на нарушителя или пострадалия  по права линия без ограничение и по съребрена линия – до четвърта степен;
  • заинтересовано от изхода на административното производство или има с нарушителя  или пострадалия особени отношения, които  пораждат основателни съмнения в неговата  безпристрастност.

Предвидена е възможността в акта за установяване на административно нарушение нарушителят да посочи, че желае наказателното постановление да му бъде връчено по електронен път чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване към Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Освен това, нарушителят вече разполага със 7-дневен срок от подписването на акта, за да направи своите писмени възражения по него. 

Споразумение

Съществена новост представлява въвеждането на института на споразумението. В глава трета, раздел ІV се създават чл. 58а – 58г. Възможността за споразумение се предвижда в чл. 58г. Административнонаказателното производство може да приключи със  споразумение между наказващия орган и нарушителя. Наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя, а нарушителят може да направи предложение в 14-дневен срок от  връчването на акта. В ал. 2 са уредени случаите, в които не се допуска сключване на споразумение. 

Когато със споразумението е наложено административно наказание глоба, нарушителят приема да заплати размера на глобата в 14-дневен срок от сключването на споразумението.  В случай че глобата не бъде платена в указания срок, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложено административно наказание глоба, то влиза в сила от датата на заплащане на глобата. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. Когато не бъде постигнато споразумение, наказващият орган издава наказателно постановление.

Срокове за обжалване

Удължава се срокът за депозиране на писмени възражения по акта за установяване на административно нарушение („АУАН“), като деецът вече разполага със 7-дневен срок от деня на подписването му.

Удължава се и срокът за подлежащите на обжалване актове по реда ЗАНН. Те ще се обжалват в 14-дневен срок от връчването им, а не в 7-дневен, какъвто бе режимът до този момент. Такива актове са наказателното постановление, предупреждението, резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство и електронния фиш. В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата. 

Маловажен случай на административно нарушение

За първи път в ЗАНН се въвеждат дефиниции на понятията „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“, които не се отличават съществено от  определението за „маловажен случай“ по НК. Преценката за маловажност на деянието ще се извършва на база липсата или незначителността на вредните последици или други смекчаващи обстоятелства.

По смисъла на ЗАНН маловажен случай е този, при който извършеното нарушение от физическо лице или неизпълнението на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид. Като "явно маловажен случай" следва да се квалифицира деяние, което разкрива явно незначителна степен на обществена опасност.

При маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението и представляващо маловажен случай, ще му бъде наложено административно наказание. Предупреждението е писмено и се извършва с акт, чието съдържание е предвидено в ЗАНН, връчва се по реда за връчване на наказателно постановление и подлежи на обжалване. В закона изрично е предвидено, че този облекчен режим не се прилага за нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози. В определени от закона случаи се дава възможност на наказващия орган да отнеме вещите, които са били предмет на нарушението и чието притежание е забранено. Вещите обаче не следва да бъдат отнемани, ако тяхната стойност явно не съответства на сериозността на административното нарушение, освен ако в закон или указ е предвидено друго.

В определени случаи съдът може и да отмени издадено наказателно постановление, ако прецени, че е налице маловажен случай на административно нарушение, като актът се заменя с писмено предупреждение.

- - - 

ВАЖНО! 

Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право.Прекратяване на търговско дружество със служители ...
Задължителната ваксинация срещу COVID-19 - мит или...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Събота, 20 Юли 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria