Способи за решаване на потребителски спорове

Potrebitelski-sporove2

Често потребителите не разбират добре своите права и не са запознати с начините, по които могат да ги защитят. Настоящата статия има за цел да разгледа някои способи за решаване на потребителски спорове, като предостави информация за съответните органи и тяхната компетентност.

Потребителските спорове са уредени в Глава IX от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Когато права, предмет на ЗЗП, бъдат нарушени, потребителите и сдруженията на потребители могат да подадат жалба до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Такива органи са:

  • Комисия за защита на потребителите (КЗП)
  • Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове (Орган за АРС)
  • Помирителни комисии

Отделно от това, сдруженията за защита на потребителите могат да предявяват искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите.

Решаване на спорове пред КЗП

Жалба до КЗП може да бъде подадена лично в представителство на Комисията за защита на потребителите в страната или онлайн. В чл. 178, ал. 3 от ЗЗП е регламентирано съдържанието на жалбата. В зависимост от конкретния случай, жалба може да бъде подадена до специализирани органи, както следва:

Ако случаят не попада в правомощията на изброените ведомства и не успявате да се ориентирате към коя институция да насочите жалбата си, бихте могли да я адресирате до КЗП. В случай че има специализиран контролен орган, жалбата ще бъде препратена към него за предприемане на действия по компетентност.

След като подадете своята жалба по електронен път, тя ще бъде заведена с уникален входящ номер, който ще получите на електронната си поща (при подаване на жалбата лично в представителство на КЗП, входящият номер се издава веднага). По входящия номер можете да направите справка за движението на Вашата жалба, като позвъните на телефона за контакт с КЗП в съответния офис, към който сте насочили оплакването си. Жалбите се разглеждат в срок до един месец. Когато приключи проверката по Вашия случай, ще бъдете уведомени за резултатите от нея по същия път, по който сте изпратили жалбата си. 

Алтернативно решаване на потребителски спорове

Алтернативното решаване на спорове (АРС) между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

  • да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални;
  • да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП.

Предмет на споровете, разглеждани от органите за АРС, са национални спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба, или за предоставяне на услуги. Орган за АРС може да разглежда и възникнали трансгранични спорове между потребители и търговци. Достатъчно е потребителят да подаде жалба чрез платформата, която автоматично идентифицира компетентния орган за АРС, който може да разгледа конкретния спор. За да подадат жалба, потребителите трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на платформата за ОРС като информацията, която предоставят, е достатъчна да определи компетентния орган за АРС.

  • Национален спор е спор, който възниква във връзка с договор за продажба или за предоставяне на услуги, при който в момента, когато потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в същата държава членка на Европейския съюз, в която е установен търговецът (т.е. търговецът и потребителят пребивават в една и съща държава).
  • Трансграничен спор е спор, който е възникнал във връзка с договор за продажба или за предоставяне на услуги, при който в момента, когато потребителят поръчва стоките или услугите, пребивава в държава членка на Европейския съюз, различна от тази, в която е установен търговецът (т.е. търговецът и потребителят пребивават в различни държави).

Помирителни комисии

Министърът на икономиката създава общи и секторни помирителни комисии към КЗП, които са органи за алтернативно решаване на потребителски спорове.

  • Общите помирителни комисии съдействат за разрешаване на национални и трансгранични спорове между потребители и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики и други. Тези комисии разглеждат и спорове между потребители и търговци в сектори на икономиката, в които няма орган за АРС.
  • Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в следните сектори на икономиката: енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови услуги.

Създадени са 15 помирителни комисии като органи за алтернативно решаване на спорове, които функционират към Комисия за защита на потребителите и се администрират от нея. Общите или секторните помирителни комисии, след запознаване с всички факти и обстоятелства по спора, изготвят помирително предложение и го предоставят на страните за одобрение. Помирителното предложение няма задължителен характер. Само когато двете страни по спора се съгласят с него и го подпишат, помирителното предложение ще има сила на споразумение между тях.

ТУК можете да видите Регистър на търговците, дали съгласието си за участие в помирителна комисия.

Важна забележка! Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право.

Режими на имуществени отношения между съпрузите и ...
За еднополовите бракове и признават ли се те в Бъл...

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 23 Юни 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria