Условия и процедура за изплащане на компенсации на работодателите по модела 60:40

banknoti-portfeyl-mon

Считано от днес, 31 март, Агенцията по заетостта открива процедура  за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации на работодатели по модела 60:40 с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение. Документи от работодатели ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31.03 до 21.04.2020 г. 

Информация за реда, условията и необходимите документи за кандидатстване е публикувана в интернет страницата на Агенция по заетостта. В следващото изложение предлагаме на вашето внимание обобщение на най-важните изисквания за кандидатстване. 

За всички сектори ли се отнася?

Не, 7 сектора не са включени в програмата. Това са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Кои работодатели могат да кандидатстват за изплащане на компенсации?

Работодателите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. Да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 3. Да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 4. Да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите; 
 5. Да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 6. Да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Какви са условията за изплащане на компенсациите?

На първо място, компенсации могат да се изплащат на работодател, който със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. За 14 сектора разходите ще се поемат без доказване на спад в приходите. Сред тези сектори са хотелиерство, туристическа дейност, артистична и творческа дейност, дейност на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и други. Пълният списък на тези сектори е изброен в приложение към ПМС № 55/30.03.2020 г.

За изплащане на компенсации може да кандидатства и работодател, който отговаря на следните условия:

 1. със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, в случай, че ИЛИ
 2. със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено;
 3. декларира намаляване на приходите от продажби, както следва: 

а) за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година (например ако през април 2020 г. се подаде заявление за помощ за март 2020 г., компанията ще трябва да докаже спад с поне 20% спрямо март 2019 г);

б) за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Кои са необходимите документи и как се подават?

Документите се подават до 21 април в Дирекция “Бюро по труда”, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите. Необходимите документи са:

 1. Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);
 2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);
 3. Заповед за преустановяване на работа.

Документите могат да бъдат подадени по един от следните начини:

 1. по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, 
 2. с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. 
 3. при невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

Срокът за разглеждане е 7 (седем) работни дни от представянето им.

60-те процента от трудовото възнаграждение, които ще дава държавата, ще са от осигурителния доход за януари 2020 г. Остатъкът до пълния размер на заплатата се изплаща от работодателя, като той трябва да внесе и осигуровки. Важно условие за работодателите е да запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации.


Цялата процедура по подаване на документите, както и указания за попълването им, могат да бъдат достъпени и свалени от интернет страницата на Агенция по заетостта.

Извънредно положение и изменение на трудовия догов...
Непреодолимата сила и наемните правоотношения

Свързани публикации

 

Коментари

Гост - Христо Нейков (website) на Сряда, 08 Април 2020 14:09

Здравейте,
благодая за тази статия, доста изчерпателна и добре синтезирана. Дори и на човек като мен, който тотално не се ориентира в законите ми стана ясно всичко.

Поздрави

Здравейте, благодая за тази статия, доста изчерпателна и добре синтезирана. Дори и на човек като мен, който тотално не се ориентира в законите ми стана ясно всичко. Поздрави
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Понеделник, 15 Април 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria