Съвместно упражняване на родителски права при развод

semeino-pravo-1

Задължително за съдилищата разрешение по въпроса за съвместното упражняване на родителски права по отношение на родените от брак, прекратен с развод, деца, е дадено с Тълкувателно решение № 1/2016 г от 03.07.2017 г на Върховен касационен съд на Р България, Общо събрание на гражданската колегия, постановено по тълкувателно дело № 1/2016 г, според което “Разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение за упражняването им.”.

Вложеният в чл.59, ал.1 и 2 от Семейния кодекс смисъл е родителите да бъдат мотивирани да съгласуват отношенията си във връзка с децата, без тази съгласуваност да се поставя в зависимост от отношенията помежду им като бивши съпрузи. При прекратяване на брака чрез развод, законът дава приоритет на постигането на съгласие между родителите по въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и в частност – по упражняването на родителските права, като проявление на основополагащия принцип, изведен в чл.18 от конвенцията за правата на детето, за носене от двамата родители на обща отговорност за отглеждането и развитието на детето, при въздигане на висшите интереси на детето в тяхна основна грижа.  Само по изключение, при наличието на спор, се позволява намесата на съда с единствената цел да бъде дадена защита на интересите на ненавършилите пълнолетие деца, засегнати от родителския спор. Именно поради липсата на съгласие и с цел защита интересите на децата, съдът следва да предпочете единия от родителите, на когото да възложи упражняването на родителските права, изразяващи се в непосредствената, ежедневна отговорност за отглеждането и възпитанието на децата.

Както в случаите на постигнато между родителите споразумение по отношение упражняването на родителските права, при което родителите са се споразумели само по някои въпроси, свързани с упражняването на правата, така и при възлагането им от страна на съда на единия от родителите, родителите са задължени да носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето, не са лишени или ограничени от родителските права, нито са освободено от родителските си задължения, нито пък предпочетеният родител е станал изключителен титуляр на родителските права и задължения, респективно има изключителното право да ги упражнява. При всеки спор съдът е длъжен да положи необходимите усилия и да насърчи бившите съпрузи да преодолеят несъгласията си във връзка с упражняването на родителските права, включително чрез използване на медиация, за да бъдат интересите на децата защитени пълноценно.

 

Чрез решението си по чл.59, ал.2 СК съдът изпълнява социалната си функция за предоставяне на адекватна защита на ненавършилите пълнолетие деца с оглед запазването на висшите им интереси и гарантира правната сигурност, задължавайки и най-вече вменявайки отговорност на “по-добри” (с оглед интересите на детето) родител да се грижи за тяхното непосредствено отглеждане и възпитание, до постигането на общо съгласие относно упражняването на родителските права.

Уреждане на имуществените отношения между съпрузит...
Някои неправилни практики на администраторите на л...

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
Гост
Сряда, 01 Април 2020

Символи

© 2018 - 2020. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria