На 30.11.2018 г Комисия за защита на личните данни изрично обърна внимание на администраторите на лични данни относно констатирана практика за неясно предоставяне на информация относно правата на субектите на лични данни и липса на ясна и точна допълнителна информация относно самата Комисия.

Констатира се практика, че информирането на гражданите – субекти на лични данни относно тяхното право на жалба до Комисия за защита на личните данни става по начин, който често ги въвежда в заблуждение относно обстоятелствата, при които администраторът обработва техни лични данни.

Неясни, неточни, а дори и неверни са някои от начините, които администраторите на лични данни използват, за да информират гражданите относно правомощията на Комисия за защита на личните данни при упражняване на правата им в областта на защитата на лични данни.

В Комисия за защита на личните данни има постъпили сигнали и за това, че администратори на лични данни предоставят данни за контакт с Комисията, които не са актуални, вкл. – принадлежат на други институции.

Предоставянето само на информация за телефонен контакт с Комисия за защита на личните данни също се тълкува като въвеждащо в заблуждение действие на администратора на лични данни относно начина, по който субектите на данни могат да упражняват своите права и ще се тълкува като нарушение на законодателството.

Публикуването от страна на администраторите на невярна и заблуждаваща информация е нарушение на задължението за прозрачна информация със субектите на данни по чл.12-14 от Регламент (ЕС)2016/679 и е пречка за ефективното упражняване на техните права.