НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ

 

Семинарът е предназначен за всички задължени лица по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП): банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители, данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП задължени субекти.

 

Продължителност на семинара: 4 астрономически часа

 

Теми, включени в семинара:

 

 1. Правна уредба на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
 • Правилник за прилагане на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма

 

 1. Задължни лица по ЗМИП
 • Лица по чл.4 от ЗМИП

 

 1. Дефиниране на понятията “изпиране на пари” и “финансиране на тероризъм”
  • Законови дефиниции
  • Същност
  • Различия
  • Наблюдавани техники за изпиране на пари

 

 1. Мерки за превенция по ЗМИП

 

 • Комплексна проверка на клиенти
 • Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 • Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация
 • Оценка на риска от изпирането на пари
 • Разкриването на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти
 • Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП
 • Обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, обмен на информация и взаимодействие между ДФР на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави

 

 1. Комплексна проверка на клиенти

 

 • Данни и документи, които подлежат на проверка и събиране
 • Декларации, които се събират и подават
 • Идентификация на клиенти физически и юридически лица
 • Проверка на идентификацията
 • Понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента
 • Изясняване на произхода на средствата

 

 1. Опростена комплексна проверка на клиент

 

7.Разширена комплексна проверка на клиент (включително идентификация на видни политически личности)

 

 1. Хипотези, при които следва да се извършва идентификация на клиент

 

 • Установяване на делови взаимоотношения
 • Сключване на случайна операция или сделка
 • Прагове за извършване на комплексна проверка на клиент

 

 1. Задължение за деклариране на действителен собственик

 

  • Процедура
  • Подлежащи на заявяване факти
  • Срокове
  • Санкции

 

 1. Оценка на риска на задължените субекти

 

  • Наднационална оценка на риска от изпиране на пари
  • Национална оценка на риска от изпиране на пари
  • Секторни анализи
  • Оценка на риска на задължените субекти
  • Рискови фактори, които трябва да бъдат отчитани
  • Задължителност на действието по оценка на риска на задължените субекти

 

 1. Съхраняване на документи, данни и информация, събрани за целите на ЗМИП

 

 1. Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти
 • Органи, на които се докладва
 • Случаи, при които се докладва
 • Форма на докладите
 • Срокове, в които докладите следва да се изпращат

 

 1. Вътрешни правила и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари
  • Съдържание
  • Приемане
  • Представяне
  • Утвърждаване
  • Прилагане

 

 1. Закон за мерките срещу финансирането на тероризъм
  • Приложно поле
  • Мерки за превенция

 

 1. Санкции по ЗМИП
  • Възможни нарушения
  • Размер на санкциите

* Темите, включени в семинара могат да бъдат адаптирани (при предварителна уговорка) към различни групи задължени субекти, като се отчитат специфичните особености на тяхната работа.

 

За записване и допълнителна информация