През м. септември.2018 година Министерство на финансите обнародва промените в Наредба № 18 от 13.12.2006 година за регистрирането и отчитането чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуера за управлението им.

Измененията в Наредба № 18 не засягат само компаниите, които приемат единствено плащания по банка или използват електронни платежни документи по Закона за електронните плащания.

Наредба № 18 въведе двоен контрол върху управлението на продажбите чрез генериране на уникален номер на продажбата. Когато приключи плащането по продажбата, трябва фискално устройство да регистрира плащането и да отбележи по кой уникален номер е направено или да сторнира.

С този уникален номер Национална агенция по приходите (https://www.nap.bg/) проследява продажбите.

Новост в Наредба № 18 е въвеждане на изисквания към софтуерите за управление на продажби и към производителите на такъв търговски софтуер с цел повишаване на фискалната дисциплина, спазване на законодателството от всички лица, извършващи търговска дейност. Нормативните изисквания към производителите на търговски софтуер е да саправят необходимите промени в смоите продукти така, че да предотвратят възможността да се укриват обороти от продажби чрез манипулация или изтриване на данни. Основно изискване става всяка продажба да се приключва с подаване на команда към фискалното устройство за отпечатване на фискален бон и да няма възможност за отпечатване на имитиращи документи. Търговците задължително трябва да използват при реализираните от тях продажби софтуери, за които е декларирано съответствие с Наредба № 18.

Регистрираните по ЗДДС търговци са задължени да приведат дейността си в съответствие с нормативните изисквания до 31 март 2019 година, а за фирмите без ДДС регистрация срокът е до края на м.юни.2019 година.

Информацията за използвания от регистрираните по ДДС търговци софтуер и неговия производите се подава към НАП единствено по електронен път с електронен подпис чрез е-услуга, достъпна на сайта на НАП.

От 01 април 2019 година едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите на един и същи обект ще е допустимо само ако те са свързани и софтуерът отговаря на регламентираните в наредбата условия.

Фискалните устройства ще трябва да отпечатват QR код на всяка издадена касова бележка и данни за нея ще бъдат подавани към сървърите на НАП в реално време.

Новите правила забраняват издаването на служебни бонове.