НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДАТАТА 15.02.2019 ГОДИНА ДА ДЕКЛАРИРАТЕ ПРЕД ДАНС ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

 

В края на м. март.2018 г бе приет нов Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Новият закон представлява изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари.

Според даденото от Уикипедия определение “пране на пари” е процес, при който парични средства са привидно приходи от парични постъпления или доходи от други активи, и при който се създава впечатление, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, са законни приходи от законна дейност и имат легитимно законен произход.

Задължени лица по ЗМИП са общо 35 категории и включват:

– кредитни, платежни и финансови институции;

-застрахователи;

-търговци на едро;

-лизингови предприятия;

-инвестиционни посредници;

-пенсионноосигурителни дружества;

-юридически лица с нестопанска цел;

-счетоводители и юристи;

-нотариуси, частни съдебни изпълнители;

-регистрирани одитори;

-обменни бюра;

-лица, които извършват по занятие поседничество при сделки с недвижими имоти.

Новите изисквания към съдържанието на вътрешните правила във връзка с мерките срещу изпирането на пари и противодействието на тероризма са:

-вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите;

-пропорционални на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице политики, механизми за контрол и процедури за ограничаване и ефективно управление на рисковата от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени за Европейски съюз, за отделна държава, за задължен субект.

Срокът, в който трябва задължените субекти да приведет новите си вътрешни правила е 12 май 2019 година.

Въведен е нов режим за установяване произхода на средствата. Установяватето на произхода на средствата следва да се извърши посредством прилагането поне на два способа:

-събирани на информация от клиента за основната му дейност, включително за действителния и очаквания обем на деловите взаимоотношения и на операциите или сделките, които се очаква да бъдат извършвани в рамките на тази взаимоотношения, чрез попълване на въпросник или по друг подходящ начин;

-събиране на друга информация от официални независими източници – данни от публично достъпни регистри и бази от данни и др.;

-използване на информация, събирана във връзка с изпълнението на изискванията на този или други закони и подзаконови нормативни актове, включително Валутния закон, която да показва ясен произход на средствата;

-използване на информация, обменяна в рамките на групата, която да показва ясен произход на средствата, когато е приложимо;

-проследяване на паричните потоци в рамките на установените делови взаимоотношения с клиента, при което да е виден ясен произход на средствата, когато е приложимо;

-при невъзможност – писмена декларация от клиента.

Крайният срок за подаване пред Държавната агенция за национална сигурност на плана за обучения на служителите по закона е 15.02.2019 година.