Новите изисквания към електронните магазини

E-commerce-web-development

Обнародваните в края на септември 2018 г. изменения в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. въведоха нови изисквания за т.нар. “онлайн търговци”. Влизането в сила на разпоредбите беше отложено с 3 месеца – до 28.12.2018 г.

 

За кого се отнасят новите правила?

Приетите изменения засягат всички физически или юридически лица, извършващи продажби чрез електронен магазин.  Съгласно пар. 1, т. 87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДСелектронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане. Въпрос на тълкуване е дали според законодателя терминът “интернет-сайт” обхваща широко използваните мобилни приложения като вид платформи за продажба на стоки и услуги, доколкото общоприетото определение за уеб сайт не включва мобилните приложения.

Независимо дали използват собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, тези лица попадат в приложното поле на Наредбата.

Необходимо е да се уточни, че новата уредба не засяга лицата, които използват онлайн платформи за единични и инцидентни продажби на свои вещи.

 

Какви са задълженията за лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин?

Търговците, използващи електронни магазини преди влизане в сила на промените, имат срок до 28.03.2019 г. да подадат информация до НАП. Тези, които тепърва предприемат такава дейност, следва да подадат информацията преди фактическото ѝ започване.

Информацията съгласно приложение № 33 от Наредбата се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.

Респективно, търговците имат задължение за уведомяване на НАП при промяна в обстоятелствата и прекратяване на дейността в 7-дневен срок от настъпване на събитието.

 

Каква информация се подава до НАП?

Практически търговците подават до НАП подробна информация за дейността и инфраструктурата на електронния магазин:

1) данни за идентификация на електронния магазин (наименование и домейн) и за търговеца (имена/фирмено наименование, седалище и адрес на управление, контактни данни, данни за регистрация по ЗДДС);

2) данни за уеб адрес и собственик на онлайн платформа (при използване на такава);

3) данни за собственика на домейна;

4) данни за хостинга на уеб сайта;

5) данни за поддръжката на уеб сайта;

6) данни за вида и версията на софтуера, използван за управление на електронния магазин;

7) данни за съхранението на базата данни;

8) данни за вида на продаваните стоки и/или услуги по номенклатура;

9) начална дата на започване на дейността, а при прекратяване – крайна дата.

 

Какви други задължения имат търговците?

Съгласно чл. 52н от Наредбата на търговците се вменява и задължение за съхранение на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) за определен срок. Те са длъжни да я съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, като при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

 

Каква е целта на тези промени?

Цели се водене на отчетност за дейността на търговците, предоставяне на актуална информация на НАП за лицата, осъществяващи такава дейност, както и създаване на публичен списък за справка относно собствеността на електронните магазини. Поддържането на такъв списък цели и защита правата на потребителите и улесняването им при търсене на информация срещу кого следва да предявят претенциите си при спор или нарушаване на правата им.

Етикети КЗП е-търговия електронна търговия
PRINT